Upravljanje kvalitetom i Kvalifikacija sustava

NICRO u potpunosti ispunjava uvjete za visoku kvalitetu koju propisuje farmaceutska industrija, uključujući GMP i regulatorne zahtjeve i isporučuje pripadajuću dokumentaciju.

Politika kvalitete temelji se na ISO normama:

 • HRN EN ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom
 • HRN EN ISO 3834-2  uz primjenu PED direktive 2014/68 / EU
 • EN 1090-2, EXC3 Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje
 • HRN EN ISO 14001: 2015 Sustav upravljanja okolišem

Radimo u skladu s direktivama: Atex (Direktiva 2014/34/EU) i PED - Direktiva o opremi tlaka 2014/68 / EU ovisno o zahtjevima sustava i uvjetima.

Kvalifikacija uključuje pripremu plana instalacije i protokola, provođenje instalacijske kvalifikacije, provođenje funkcionalnog ispitivanja sustava, provođenje završnih radova.

 

DOKUMENTACIJA

Nicro d.o.o. ispostavlja projektnu dokumentaciju u tri dijela:

 • Opća dokumentacija
 • Tehnička dokumentacija
 • Kvalifikacijska dokumentacija

1. Opća dokumentacija uključuje glavne projektne dokumente kao što su Plan kvalitete (QP) i Kvalifikacijski projektni plan (QPP), Nicro certifikate, certifikate opreme i specifikacije svih elemenata sustava koju Nicro d.o.o. ugrađuje.

2. Tehnička dokumentacija:

 • Dokumentacija o zavarivanju koja uključuje certifikate zavarivača, opreme za zavarivanje i certifikate dodatnog materijala, odobrene postupke zavarivanja - WPQR i odgovarajuću dokumentaciju potrošnog zavarivačkog materijala.Zavarivanje vršimoorbitalno sa zatvorenom glavom za zavarivanje. Ručne zavare izvodimo samo u izuzetnim slučajevima.
 • Izometrije izvršenih radova
 • Dokumentacija za pasivizaciju i kemijsku obradu s izvješćima, kemijskim certifikatima i radnim postupcima
 • Dokumentacija o završnoj kontroli
 • Izvještaji o tlačnoj probi
 • Dokumentacija za kontrolu zavarivanja –NDT kontrola (VT, PT, RT…)
 • 3.1b materijalni certifikati i rezultati ispitivanja površinske hrapavosti
 • Dokumentacija spremnika i posuda pod tlakom s tehničkim informacijama, priručniku za rad i održavanje, procjenu rizika i CE dokumentaciju
 • Ostala tehnička dokumentacija opreme koju će Nicro isporučiti

3. Kvalifikacijska dokumentacija:

 • Projektni pregled - s tehničkom specifikacijom opreme i elementa koji će Nicro dostaviti i matricu sljedivosti sa referencama  zahtjeva korisnika i kvalifikacijskih testova
 • Plan kvalifikacije instalacije, protokol i izvješće.
 • Izvršenje IQ / OQ.

Kvalifikacija instalacije protokol za kvalifikaciju instalacije uključuje barem sljedeće testove:

 • Provjera dokumentacije
 • Vizualni pregled cjevovoda
 • Provjera površine  proizvoda u kontaktu
 • Provjera zavarivanja / NDT
 • Provjera ispitnog tlaka
 • Provjera pasivizacije

  A sve u dogovoru sa klijentom.

Naziv projekta: Unaprijeđenje proizvodnih procesa nabavkom novog softvera i informatičke infrastrukture (KK.03.2.1.19.0161)

Naziv Korisnika: Nicro d.o.o., Marijana Čavića 9, Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 1.481.250,00 kn
EU sufinanciranje: 770.250,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 27.08.2019. - 27.03.2021.
Kratki opis i svrha projekta: Svrha projekta je bila optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima kako bi se poboljšao tržišni položaj Nicra te povećala konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Nicro čini kvalitetan management i stručan kadar koji je zaslužan za kontinuirani rast poslovnih prilika i realiziranje istih. Radi održavanja konkurentnosti na tržištu bilo je potrebno uvođenje novih programskih paketa te same IT opreme.